• Tietosuojaseloste

  Asiakkaidemme tietojen suojaaminen on meille tärkeää. Noudatamme EU:n tietosuoja-asetutuksia (GDPR).

  Tietosuojaseloste - EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

  Laatimispvm: päivitetty 28.2.2024

   

  1. Rekisterinpitäjä Avenet Oy /Hautaustoimisto Bieder

  Mannerheimintie 65

  00250 Helsinki

  hautaustoimisto@bieder.fi

   

  2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

  Jussi Rasa

  010-7787777

  jussi.rasa@bieder.fi

   

  3. Rekisterin nimi

  Avenet Oy:n asiakastietorekisteri

   

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

  Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Avenet Oy:n (aputoiminimi Hautaustoimisto Bieder) (jäljempänä Hautaustoimisto Bieder) ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen (hautaustoimistopalveluiden tilaaminen, toimittaminen ja seuranta) ja ylläpito sisältäen laskutuksen. Tällaisessa tapauksessa käsittely perustuu osapuolten väliseen sopimukseen. Tietoja voidaan käyttää myös muun muassa Hautaustoimisto Biederin toiminnan ja palveluiden analysointiin, valvontaan, suunnittelemiseen ja kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, palveluista informoimiseen ja muistuttamiseen sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. 

   

  5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisterissä on henkilöiden tietoja, jotka ovat tilanneet palveluita Hautaustoimisto Biederiltä tai pyytäneet palveluista tarjousta. Rekisteri voi sisältää muun muassa seuraavia asiakkuuteen liittyviä tietoja:

  • Henkilön nimi ja henkilötunnus

  • Vainajan nimi ja henkilötunnus

  • Sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero

  • Lähiomainen

  • Asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilaukset, ajanvaraukset, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)

  • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot

  • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset sekä

  • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

   

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Säännönmukaisia tietolähteitä ovat muun muassa asiakkaan ilmoittamat tiedot, tilausten hoitamisen yhteydessä muodostuneet tiedot ja palveluiden tilaajalta, omaiselta tai seurakunnilta/seurakuntayhtymiltä saadut tiedot.

   

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Yllä mainittu yritys ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa yrityksen yhteistyökumppaneille silloin kun on kysymys asiakkaan tilaamasta lisäpalvelusta, jonka yrityksen yhteistyökumppani toimittaa. Henkilötietoja voidaan erityistilanteissa luovuttaa Suomen lain edellyttämällä tavalla viranomaistahoille. Tiedot välitetään perintätoimistolle, jos asiakas ei ole reagoinut maksumuistutuksiin.

   

  8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

  Hautaustoimisto Bieder ei luovuta tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

   

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Manuaalinen aineisto säilytetään sille tarkoitetussa lukitussa paikassa. Sähköisessä muodossa oleviin tietoihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, joiden on voitava käsitellä tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi tämän asiakastietorekisterin tarkoitusten mukaisesti. Tietojen käsittely edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

  10. Profilointi

  Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon

  11. Rekisteröidyn oikeudet

  Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

  Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskeviea henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio hänen henkilötiedoistaan.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

  Oikeus tietojen poistamiseen

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

  a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai

  b) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

  Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä; jos

  a) rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

  b) käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

  c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytössä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

  12. Tietojen säilytysaika

  Kirjanpitoaineiston säilytysajasta säädetään kirjanpitolain 2:10:ssä. Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kirjanpitoaineisto tulee säilyttää kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.

  13. Yhteydenotot

  Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilantaissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.